بیاییم فکر کنیم ما بعد از شهدا چه کردیم .

 وچیزی که آنها خواستند انجام دادیم.

 ما همه در برابر خون شهدا مسئولیم  .

 ای مسولین جمهوری اسلامی .

 ای مردم ..به خدا ما مسولیم

 نگذارید جمهوری اسلامی به دست ناهلان بیفتد

 پس ای شهدا شرمنده ایم چیزی که شما خواستید

 نشدیم شرمنده ........